Wet kinderopvang

In de Wet kinderopvang staan eisen waaraan personen en inrichtingen betrokken bij de kinderopvang moeten voldoen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan bepalingen ten aanzien van hygiëne, veiligheid, pedagogische aanpak, informatieverstrekking en medezeggenschap voor ouders.

Het toezicht bij kinderopvang is in handen van de GGD. Regelmatig constateert de GGD bij kinderopvang tekortkomingen. Dit kunnen relatief ondergeschikte tekortkomingen zijn, zoals het op dat moment niet beschikken over een goed functionerende oudercommissie, maar ook zwaardere gebreken zoals het niet op orde zijn van beleidsplannen, de kind-leider ratio of het niet beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle medewerkers.

Uit de rapportages van de Onderwijs Inspectie blijkt dat de handhaving van kinderopvang een probleem vormt. De (juiste) handhaving van kinderdagverblijven is van groot belang. Net als kinderen moet regelmatig ook de kinderopvang worden opgevoed. De praktijk leert dat het consequent toepassen van handhavingsmiddelen uiteindelijk tot gevolg heeft dat er minder overtredingen worden begaan.

Met het volgens de regels laten exploiteren van de kinderopvang zijn uiteindelijk de kinderen de winnende partij.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Advocaat kinderopvang

Hoewel Meester Advocaten ook kinderdagverblijven ondersteunt, ligt de nadruk op de ondersteuning van gemeenten. Veel voorkomende aandachtspunten daarbij zijn:

  • het ontbreken van (deugdelijk) handhavingsbeleid
  • praktische problemen bij de handhaving
  • onvoldoende inzicht in de gemeentelijke situatie

Wij zijn u graag behulpzaam om weer overzicht te krijgen in de situatie en staan u graag bij als het gaat om bijvoorbeeld een Quickscan kinderopvang, opstellen handhavingsbeleid of het feitelijk helpen bij de handhaving.

 

Quickscan kinderopvang

 
In de door Meester Advocaten ontwikkelde Quickscan kinderopvang wordt aan de hand van een representatief aantal situaties in kaart gebracht op welke wijze de gemeente:
  • voldoende en correct handhavend optreedt;
  • de wet en regelgeving adequaat toepast;
  • verbetering kan aanbrengen.

De exacte vraagstelling kan per geval met de gemeente worden bepaald.

De resultaten van deze Quickscan kunnen zowel voor bestuurders als ambtenaren als inventarisatie dienen, maar ook als uitgangspunt voor het vaststellen van nader beleid en/of nadere maatregelen.

Neem vandaag nog contact met ons op