Meester
Advocaten

Amsterdam: nieuw handhavingsbeleid in aantocht. Wat betekent dit voor u?

De burgemeester van de gemeente Amsterdam heeft begin dit jaar bekend gemaakt dat de oude handhavingstrategieën voor horeca worden geactualiseerd. Tot en met 15 maart 2024 kon op het nieuwe concept beleid worden gereageerd. Namens diverse cliënten heeft Meester Advocaten een inspraakreactie verstrekt.

 

In de kern zou het gaan om de volgende ‘grote veranderingen’:

• Meer ruimte voor maatwerk;

• Het schrappen van de coulanceregeling;

• De verjaringstermijn van een waarschuwing van 1 jaar naar 2 jaar; en

• Toevoegen van een hoofdstuk waarin het handhaven op de Alcoholwet staat.

Allemaal wijzingen die maken dat handhaving op grond van het nieuwe beleid tot evenredigere en rechtvaardige uitkomsten zou moeten leiden, althans zo wordt geschreven. Wij menen dat het tegenovergestelde juist is en lichten dit kort toe.

Maatwerk

Wat opvalt met het nieuwe beleid is dat maatwerk een grotere rol zou moeten spelen bij de besluitvorming. Echter, de enige vorm van maatwerk die toepassing zal vinden is in het nadeel van de ondernemer. Maatwerk zal slechts toepassing vinden indien overtredingen niet worden beschreven in het nieuwe beleid, dan wel gelet op de omstandigheden van het geval. Maatwerk bij bestaande overtredingen, daar wordt niets over geschreven. Ook niet over maatwerk in het voordeel van een ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van verminderde verwijtbaarheid.

Coulanceregeling

De coulanceregeling was ooit bedoeld om goede ondernemers hun exploitatieverleden mee te laten wegen in het geval dat wordt gehandhaafd. Maatwerk zou nu de uitkomst bieden. Echter, gelet op bovenstaande menen wij het tegenovergestelde. Ook menen wij dat het vervallen van de coulanceregeling juist onevenredig is in het geval een ondernemer zich niet schuldig maakt aan overtredingen en bovendien beschikt over bijvoorbeeld een Bibob-certificaat. Bovendien ontbreken in het nieuwe beleid concrete elementen die in het voordeel zouden werken van een ondernemer.

Verlening verjaringstermijn

De verlenging van de termijn van de waarschuwing zal ook leiden tot problemen. Immers, ondernemers hangt nu twee jaar lang een waarschuwing boven hun hoofd. Tegen een waarschuwing staat in beginsel geen rechtsbescherming open, enkel een schriftelijke reactie. Twee jaar lang moet men dus zorgen dat geen enkele overtreding meer wordt begaan, anders zou een volgende stap volgen. Niet valt in te zien hoe het verlengen van deze verjaringstermijn van 1 jaar naar 2 jaar het woon- en leefklimaat ten goede komt. Helemaal omdat bij een nieuwe handhavingsstap de feiten en omstandigheden uit de waarschuwing niet kunnen worden aangevochten en, indien men dat wel probeert, deze feiten en omstandigheden gedateerd zijn hetgeen voor bewijsproblemen zal zorgen.

Hoofdstuk Alcoholwet

Tot slot zal de toevoeging van een hoofdstuk waarin het handhaven op de Alcoholwet staat nog meer gelegenheid bieden voor het bevoegde gezag om te handhaven. De reikwijdte van handhaving wordt hiermee vergroot en dit zal (vanzelfsprekend) leiden tot meer handhaving in de gemeente Amsterdam.

 

Samenvattend zijn wij van mening dat het nieuwe beleid alleen maar zal zorgen voor strengere handhaving alsmede diverse inperkingen in de gemeente Amsterdam. Van een evenredig en rechtvaardig nieuw beleid is naar onze mening geen sprake. De gemeente heeft nog niet gereageerd op de inspraakreacties. Als de inspraakreacties zijn beantwoord, dan zal onze volgende blog daarop ingaan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *