Meester
Advocaten

Boetebeding in de franchiseovereenkomst

In franchiseovereenkomsten is vaak een boetebeding opgenomen. Een boetebeding moet ervoor zorgen dat de franchisenemer zijn verplichtingen uit hoofde van de franchiseovereenkomst nakomt. De franchisegever kan een boetebeding gebruiken om de franchisenemer in het gareel te houden.

De specifieke voorwaarden van het boetebeding kunnen variëren, afhankelijk van de precieze tekst van het boetebeding en de onderhandelingen tussen franchisegever en franchisenemer. Het is in elk geval belangrijk het bedrag van de boete en de wijze waarop het wordt berekend, duidelijk te specificeren in de franchiseovereenkomst. Daarnaast is het van belang dat het bedrag van de boete redelijk is, en in verhouding staat tot de mogelijke schade die kan worden geleden als gevolg van de tekortkoming.

 

Voortduren overtreding

De standaardformulering bij boetebedingen is dat er een boete verschuldigd is per dag dat de overtreding voortduurt. De vraag kan vervolgens zijn wanneer duurt de overtreding voort en is de franchisenemer wel of niet een boete per dag verschuldigd. Uit de jurisprudentie blijkt dat dit afhankelijk is van de aard van de overtreding. Ter illustratie: de rechtbank Arnhem heeft geoordeeld (ECLI:NL:RBARN:2011:BR0022) dat een verwijzing op een website (hetgeen dus niet mocht en waarop een boete stond) een voortdurende overtreding is. De overtreder verbeurde dus een boete per dag dat de verwijzing op de website had gestaan (en de overtreding dus had voortgeduurd).

Een boetebeding heeft een bijzonder karakter nu overtreding daarvan ingrijpende gevolgen kan hebben. Bij deze bijzondere aard past dat een dergelijk beding qua inhoud en strekking duidelijk en ondubbelzinnig moet zijn om werking te kunnen hebben en strikt moet worden uitgelegd (rechtbank Amsterdam, 13 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1638).

Dus wilt u een beroep kunnen doen op het boetebeding, formuleer het boetebeding dan goed.

 

Formulering boetebeding

In de wet zijn bepalingen over het boetebeding opgenomen. Deze zijn van regelend recht. Dat betekent dat franchisenemer en franchisegever afwijkende afspraken kunnen maken. Het is dus voor zowel franchisegever als franchisenemer van belang bij het aangaan van de franchiseovereenkomst goed na te denken over de boetebepaling en zich bewust te zijn van de consequenties die een bepaalde formulering van het boetebeding met zich meebrengt. Overweeg één en ander zorgvuldig en bij eventuele vragen of onduidelijkheden: bespreek dat voordat de franchiseovereenkomst wordt ondertekend. Win juridisch advies in en voorkom verrassingen achteraf!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *