Meester
Advocaten

Nieuwe Horeca-cao 2024

Het zal u niet zijn ontgaan; er is per 1 januari 2024 een nieuwe Horeca-cao. De nieuwe Horeca-cao
2024 is op de website van de KHN gepubliceerd. De looptijd van de nieuwe Horeca-cao is van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.
Deze nieuwe cao is nog niet algemeen verbindend verklaard. Er zal binnenkort een verzoek daartoe worden ingediend bij het
ministerie van SZW. De (belangrijkste) veranderingen op een rij.

1. Loonstijging

Zoals aangekondigd én verwacht, zullen per 1 januari 2024 de lonen van uw medewerkers
stijgen. Er is een nieuwe loontabel per 1 januari 2024 (zie Bijlage II van de Horeca-cao 2024). Als
u als werkgever in de afgelopen periode (van 1 juli 2022 t/m 31 december 2023) aan een
werknemer al een extra structurele loonsverhoging buiten de cao om heeft toegekend, kan dat
met de loonsverhoging verrekend worden. Let wel, dit mag niet leiden tot een negatieve
verrekening.

2. Verplichte stagevergoeding

Nieuw is een verplichte stagevergoeding. In de Horeca-cao 2024 wordt een afspraak opgenomen
dat BOL- (Beroeps Opleidende Leerweg-stage) en HBO-stagiaires recht hebben op een minimale
stagevergoeding van € 350,- bruto bij een volledige werkweek (artikel 5.10 cao). In de cao staat in
artikel 5.9 omschreven wat in een stageovereenkomst moet staan. De taken van de stagiair
moeten gericht zijn op het leren en ervaring opdoen onder begeleiding, en niet op het zelfstandig
verrichten van arbeid. Hiermee wordt ook zoveel als mogelijk voorkomen dat er discussie ontstaat
over de kwestie of een stageovereenkomst als een arbeidsovereenkomst moet worden
beschouwd. Het is raadzaam de afspraken met uw stagiaires goed schriftelijk vast te leggen. Nog
geen stageovereenkomst? Neem contact met ons op voor een conceptovereenkomst.

3. Begrenzing van overuren

Op basis van de Arbeidstijdenwetgeving is het belangrijk dat u als werkgever de werk- én
rusttijden goed registreert. Dat is niet nieuw. Wel nieuw is dat in de Horeca-cao 2024 wordt
opgenomen dat de werknemer de werkgever kan verzoeken om een afschrift te verstrekken van
de gewerkte uren en pauzes (artikel 3.5 cao). Ook is nieuw dat er een grens wordt gesteld aan
het overwerk waartoe een werknemer kan worden verplicht (artikel 3.13 cao). Vanaf 2174 uur (te
weten 10% boven de fulltime jaarurennorm van 1976 uur) kan een werknemer overwerk
weigeren. Ook regelt de CAO-2024 dat overwerkuren binnen 3 maanden na afloop van het
refertejaar gecompenseerd moeten worden in vrije tijd. Lukt dat niet/gedeeltelijk? Dan moet u de
resterende tijd voor tijd uren direct na afloop van de derde maand uitbetalen (artikel 2.12B cao).
Het bijhouden van een goede urenregistratie (inclusief pauzes) is dus heel belangrijk.

4. Nieuwe modelovereenkomsten

In de Horeca-cao 2024 zijn als bijlage IV nieuwe modelovereenkomsten opgenomen. Zowel een
modelovereenkomst voor bepaalde tijd, als modelovereenkomst voor onbepaalde tijd en een
modelovereenkomst invalkracht-nul uren voor bepaalde tijd. Tevens is er een
modelarbeidsovereenkomst voor leerlingen opgenomen.

5. Verbod op nevenarbeid

In de thans geldende Horeca-cao 2022/2023 is in artikel 2.13 opgenomen dat nevenarbeid mag
worden verboden als dit aan de naleving van wetten en regels in de weg staat of als er strijd kan
ontstaan met andere belangen van de onderneming van de werkgever. In de nieuwe cao is dit, in
lijn met de wetgeving (artikel 7:653a BW), aangescherpt en is in artikel 2.13 (2) opgenomen dat
een verbod op nevenarbeid niet toegestaan, tenzij werkgever hiervoor een objectieve reden heeft.
Alsdan moeten werkgevers dat schriftelijk motiveren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *