Fraude of diefstal door
horecapersoneel

Omgevingsvergunning voor
bouwen horeca

Als u uw horecabedrijf gaat verbouwen dient u in de regel te beschikken over een omgevingsvergunning (ook wel milieuvergunning) voor bouwen. Voor het verbouwen, vernieuwen, aanpassen, wijzigen of uitbreiden van een bouwwerk is in beginsel een vergunning nodig. Uitzonderingen op de verplichting een vergunning te hebben voor (ver)bouwen zijn bouwen ter uitvoering van een gemeentelijke aanschrijving, ten behoeve van gewoon onderhoud, of indien er sprake is van een van de wettelijke uitzonderingsgevallen. Deze uitzonderingsgevallen zijn neergelegd in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht. Een voorbeeld is het inpandig wijzigen van de indeling zonder daarbij de constructie, (sub)brandcompartimentering, bebouwd oppervlakte en bouwvolume te wijzigen of het – mits wordt voldaan aan bepaalde criteria en het niet plaatsvindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht – plaatsen van een dakkapel of zonwering.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Het advocatenkantoor voor de horeca


Een omgevingsvergunning voor bouwen kan digitaal aangevraagd worden via
www.omgevingsloketonline.nl. Ook kan een aanvraag opengesteld worden voor
overleg met de gemeente om eerst na te gaan of zich mogelijkerwijs problemen
voordoen met betrekking tot het voorgenomen bouwplan, bijvoorbeeld in het
kader van het bestemmingsplan.

Hier ook een tussenkopje

Een omgevingsvergunning voor bouwen kan digitaal aangevraagd worden via
www.omgevingsloketonline.nl. Ook kan een aanvraag opengesteld worden voor
overleg met de gemeente om eerst na te gaan of zich mogelijkerwijs problemen
voordoen met betrekking tot het voorgenomen bouwplan, bijvoorbeeld in het
kader van het bestemmingsplan.

Ga altijd na in hoeverre toekomstige
bouwactiviteiten of gewijzigd gebruik
bouwvergunningsplichtig zijn.

Ga in dergelijke gevallen altijd na in
hoeverre het bestemmingsplan de
voorgenomen wijzigingen toestaat.

Ga ook na of sprake is van een monument
en/of beschermd stadsgezicht.
Dit kan consequenties hebben.

Schat bij de aanvraag bouwvergunning
de bouwkosten niet (veel) te
hoog in, in verband met de hieraan
gerelateerde leges.

Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen

De vergunning mag – indien de aanvraag in overeenstemming is met het bestemmingsplan
– slechts geweigerd worden op grond van een beperkt aantal gronden:
strijd met de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening,
strijd met de redelijke eis van welstand of – indien het gaat om een monument – het
ontbreken van de benodigde monumentenvergunning. Doen deze weigeringsgronden
zich niet voor en is er geen sprake van strijd met het bestemmingsplan, dan moet
de vergunning verleend worden.
Indien de voorgenomen bouwactiviteiten of het beoogde gebruik in strijd is met het
bestemmingsplan dient vrijstelling op het bestemmingsplan te worden verzocht.
In dergelijke situaties is het verstandig om hierover uitvoerig vooroverleg met de
gemeente te voeren en een deskundige, zoals een advocaat in bouwrecht, in te
schakelen.Dossiers

Gebiedsgerichte informatie Amsterdam

• Rookverbod horeca
• Geluidseisen / geluidsoverlast
• (Ver)bouwen hotel
• Brandveiligheid
• Afnameverplichting
• Allergenenwetgeving horeca

>> Bekijk alle dossiers

Relevante Links

www.rijksoverheid.nl

Wij werk(t)en ook voor:

Neem vandaag nog contact met ons op