Meester
Advocaten

Belang van (door)procederen bij terrassen

Terrasexploitatie is voor verreweg de meeste horecaondernemers van bijzonder groot belang. Niet alleen vanwege de inkomsten die gegenereerd worden uit een terras, maar ook vanwege de zichtbaarheid en als “visitekaartje’’.

Vanuit juridisch oogpunt is er vaak het nodige te doen rondom het vergund krijgen van de meest optimale terrasexploitatie. In veel gemeenten is nog altijd een vergunning nodig voor het exploiteren van het terras, hetzij als onderdeel van de exploitatievergunning hetzij als separaat terrasvergunning. Ook moet een terras, wanneer er alcohol wordt genuttigd, opgenomen zijn als lokaliteit op de drank- en horecawetvergunning.

Sommige gemeenten hebben de figuur van de exploitatievergunning/terrasvergunning afgeschaft maar hebben voor terrasexploitatie algemene regels opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (APV). Hierin kunnen bijvoorbeeld regels zijn opgenomen ten aanzien van de plaatsing van terrassen of de openingstijden van terrassen.

Ook hebben veel gemeenten naast de verordening beleidsregels voor terrassen, onder meer over de vraag wanneer deze wel en niet vergund worden, hoeveel doorloopruimte voor voetgangers vrijgehouden dient te worden, of er voldoende zicht dient te zijn op het terras en in sommige gevallen ook over het uiterlijk van het terrasmeubilair.

Een bekende discussie rondom terrassen is ook het stemgeluid afkomstig van de bezoekers van een terras. Als het gaat om een onoverdekt en onverwarmd terras, dat gelegen is op of aan de openbare weg, dan telt het stemgeluid van de bezoekers op dit terras niet meer voor het meten van de totale geluidproductie van een terras. Als een terras wordt verwarmd of als een terras is overdekt of als een terras is gelegen op een zogenaamd binnenterrein dan telt dit stemgeluid wel mee. Vaak worden de vigerende geluidnormen dan al snel overschreden als gevolg van het meetellen van het stemgeluid van bezoekers.

Een laatste aspect dat bij bestemmingsplannen wel aan de orde komt, zeker wanneer deze niet zijn gelegen op de openbare weg maar op eigen terrein, is de vraag of een bestemmingsplan het exploiteren van een terras op deze locatie wel toelaat. Overigens zien we dat deze problematiek ook steeds vaker speelt bij terrassen op de openbare weg. Tot enige tijd geleden werd er van uit gegaan dat terrasexploitatie op de openbare weg geschaard kon worden onder normaal gebruik van de openbare weg en er daarom geen expliciete bestemmingsplanbepaling die terrasexploitatie toeliet nodig was. Als gevolg van jurisprudentie van de bestuursrechters in Nederland is tegenwoordig echter in veel gevallen wel enige bepaling in het bestemmingsplan vereist voor terrasexploitatie.

Kortom: er zijn veel juridische problemen die zich kunnen voordoen bij het exploiteren van een terras. De ervaring leert dat het in verreweg de meeste gevallen zinvol is om in het geval van dergelijke problemen niet zomaar bij de pakken neer te gaan zitten maar contact op te nemen met een ervaren advocaat. In veel gevallen is een oplossing mogelijk, al dan niet door het anders aanvragen van een terras, het laten verrichten van deskundig onderzoek of overleg met de gemeente en in sommige gevallen met omwonenden. Daarnaast kan in sommige gevallen procederen uitkomst bieden. Hoewel procederen tegen de overheid moeizaam kan zijn, kunnen er lopende een dergelijke procedure toch nieuwe oplossingen inzicht komen.

En soms geeft de bestuursrechter de ondernemer ook gewoon gelijk. Zo merkte hoogleraar Damen in een naschrift bij een uitspraak van ons kantoor recentelijk op:

,,Een dergelijke gang van zaken ontmoedigt doorprocederen bepaald niet. Metertje hier, metertje daar, zo krijgt de horeca haar terrassen voor elkaar.”.

Tips

  • Win bij een mogelijk dispuut over exploitatie van het terras altijd juridisch advies in en bekijk wat er mogelijk is aan oplossingen;
  • Probeer altijd in overleg te treden met de gemeente om te bezien welke mogelijkheden er zijn;
  • Houd daarbij wel altijd bij eventuele besluitvorming van de gemeente de bezwaartermijnen in de gaten en zorg dat er tijdig wordt geprotesteerd tegen negatieve besluiten.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *