gevelreclame horeca

gevelreclame horeca

Vrijwel iedere (horeca)ondernemer zal de behoefte hebben zijn zaak zichtbaar te maken voor het publiek en aandacht te vragen voor zijn product. Reclame aan of op de zaak zelf is daartoe vaak een uitstekende middel. Maar ook dergelijke reclame-uitingen zijn onderwerp van wet- en regelgeving.

Omgevingsvergunning
Veel reclames zijn bouwvergunningsplichtig op grond van de Wabo omdat het een bouwwerk betreft. Voor bouwwerken is veelal een vergunning vereist. De vraag is natuurlijk wanneer sprake is van een ‘bouwwerk’.

Het begrip ‘bouwwerk’ is in de Woningwet zelf niet omschreven. Gelet hierop, en op het feit dat in de Modelbouwverordening zoals opgesteld door de VNG wel een definitie is gegeven, is in de rechtspraak aansluiting gezocht bij deze in de Modelbouwverordening gegeven definitie van het begrip ‘bouwwerk’. Deze luidt: “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”.

Is er dus, kort gezegd, sprake van een constructie van enige omvang die direct of indirect (bijvoorbeeld via de muur) met de grond verbonden is dan kan al snel van een bouwwerk worden gesproken en is een vergunning nodig. Voor lichtbakken en soortgelijke bouwwerken is dus in principe een vergunning vereist, zeker als de reclame wordt aangebracht in een oude binnenstad (die dan vaak extra wordt beschermd door diverse wetgeving).

Onze specialisten op dit onderwerp:

Welstand
Echter, ook als er geen sprake is van een vergunningsplichtig bouwwerk dan kan het verstandig zijn om voorafgaand aan het aanbrengen van de reclame toestemming te vragen aan de gemeente. Aan de gevel aangebrachte reclame kan namelijk ook in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand, meer in het bijzonder de in de gemeente geldende Welstandsnota.

In de Welstandsnota zijn regels opgenomen waaraan reclame dient te voldoen. Reclame mag bijvoorbeeld niet ontsierend zijn, niet de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen (bijvoorbeeld reclame met pornografische afbeeldingen) of onevenredige hinder voor de omgeving veroorzaken. Wat precies wel en niet mag hangt echter af van de redactie en inhoud van de Welstandsnota, en is in elke gemeente verschillend.

Een grote rol met betrekking tot de vraag of een bepaalde reclame wel of niet is toegestaan is het feit of het pand is gelegen in een beschermd stadsgezicht of is aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument. In die gevallen worden er strengere eisen aan de reclame gesteld dan als daarvan geen sprake is. Ingeval er sprake is van een monument heeft u ook nog een monumentenvergunning nodig voor het aanbrengen van reclame.

Ga altijd na in hoeverre toekomstige
bouwactiviteiten of gewijzigd gebruik
bouwvergunningsplichtig zijn.

Ga in dergelijke gevallen altijd na in
hoeverre het bestemmingsplan de
voorgenomen wijzigingen toestaat.

Ga ook na of sprake is van een monument
en/of beschermd stadsgezicht.
Dit kan consequenties hebben.

Schat bij de aanvraag bouwvergunning
de bouwkosten niet (veel) te
hoog in, in verband met de hieraan
gerelateerde leges.

Reclame aangebracht zonder vergunning of in strijd met de welstand
Indien men zonder vergunning en/of in strijd met de redelijke eisen van welstand reclame heeft aangebracht dan is de gemeente bevoegd daartegen handhavend op te treden. Dat betekent dat de gemeente middels een last onder dwangsom kan dwingen de aangebrachte reclame weer te verwijderen. Wordt niet voldaan aan de last dan moet de opgelegde dwangsom betaald worden. Dat kan soms gaan om duizenden euro’s, afhankelijk van de aard en omvang van de overtreding.

In voorkomend geval kan de gemeente zelfs, indien de reclame ook niet na verbeuring van de dwangsom wordt weggehaald, zelf opdracht geven de reclame weg te halen en de kosten daarvan op de overtreder verhalen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Dossiers

Gebiedsgerichte informatie Amsterdam

• Rookverbod horeca
• Geluidseisen / geluidsoverlast
• (Ver)bouwen hotel
• Brandveiligheid
• Afnameverplichting
• Allergenenwetgeving horeca

>> Bekijk alle dossiers

Relevante Links

Wij werk(t)en ook voor:

Neem vandaag nog contact met ons op