Gebiedsgerichte informatie Amsterdam

Gebiedsgerichte informatie Meester Advocaten

1 augustus 2017: Ten opzichte van de ‘vaststelling nadere regels dance events in horeca’ uit 2016 is een extra voorwaarde m.b.t. de horecakluis toegevoegd.

Lees meer »

Eerordening op de advocatuur.

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Meester Advocaten en de cliënt.
Iedere advocaat van Meester Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.


Artikel 4 informatie bij aanvang van dienstverlening
Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
Meester Advocaten heeft in de overeenkomst van opdracht c.q. via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

Artikel 5 interne klachtprocedure
Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. L.R.G.M Spronken, Spronken & Co Advocaten te ’s-Hertogenbosch aan de Sint Janskerkhof 15 (5211 LA), die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.


Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 7 verantwoordelijkheden
De klachtfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8 klachtregistratie
De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

« Lees minder

Horecabeleid

Binnen de gemeente Amsterdam bestaat er grootstedelijke regelgeving naast de meer toegespitste beleidskaders die stadsdelen zelf hanteren voor horeca en hotels.

Lees meer »

In gemeente Amsterdam bestaat er grootstedelijke regelgeving naast de meer toegespitste beleidskaders die stadsdelen zelf hanteren voor horeca en hotels. Voor de gehele gemeente Amsterdam is er een horecavisie opgesteld door de Burgemeester van Amsterdam voor 2011-2014.
Hierin is onder meer beleid neergelegd voor een proef met nieuwe 24-uurs horeca (10 locaties binnen de gemeente Amsterdam, waarvan 3 benut mogen worden voor dansen), het verlengen van de vergunningstermijn van de exploitatievergunning van 3 naar 5 jaar voor bonafide exploitanten en uitbreiding van exploitatievergunningvrije ondernemingen (bedoeld voor mengformules), het invoeren van een vergunningsvoorschrift voor transparant deurbeleid, het ontwikkelen van een bonus malus systeem, een nieuwe handhavingsstrategie voor horeca, een aanvullende vergunning voor voorwaarden voor het terras, het verbeteren van de klachtenregistratie, het uitwerken van het model terrasexploitatieplan en maatwerk en nieuwe regelgeving omtrent terrasverwarming. .

« Lees minder

24-uurs horeca

De Burgemeester wil experimenteren met 24-uurs horeca op een aantal plekken in Amsterdam

Lees meer »

De Burgemeester wil experimenteren met 24-uurs horeca op een aantal plekken in Amsterdam. De 24-uurs horeca is niet bedoeld voor locaties in het centrum, maar juist voor locaties die niet tot geen overlast aanleiding kunnen geven en buiten het centrum zijn gelegen. Drie van de potentiele locaties zouden benut kunnen worden voor dansen. Een lijst met de potentiele locaties is inmiddels door de Burgemeester vrijgegeven.

« Lees minder

Proef met verlate sluitingstijden

De Burgemeester wil niet overgaan tot het vrijgeven van de sluitingstijden of het op grote schaal verlengen van sluitingstijden

Lees meer »

De Burgemeester wil niet overgaan tot het vrijgeven van de sluitingstijden of het op grote schaal verlengen van sluitingstijden maar heeft wel ingestemd met het verhogen van de mogelijkheid tot het aanvragen van verlengen van de sluitingstijden per horecabedrijf van 5 naar 12 keer per jaar. Deze mogelijkheid geldt vooralsnog alleen op de uitgaanspleinen en is gebonden aan een aantal voorwaarden. Het gaat in eerste instantie om een proef van een jaar en de deelnemende zaken moeten de verlengde sluitingstijd laten rouleren, een aanvullend veiligheidsplan indienen en er mag geen overlast volgen vanwege de verlate sluitingstijden.

« Lees minder

Stedelijk terrassenbeleid

De gemeente heeft in de nota “Maatwerk met maten” een aantal voorwaarden voor nieuw terrassenbeleid vastgelegd

Lees meer »

De gemeente heeft in de nota “Maatwerk met maten” een aantal voorwaarden voor nieuw terrassenbeleid vastgelegd. Hierin is onder meer voorzien in de mogelijkheid verschillende gebieden aan te wijzen binnen een stadsdeel waarvoor verschillende terrasregels gaan gelden. Afhankelijk van de vraag of een gebied gedefinieerd dient te worden als een woongebied, een gemengd gebied of een uitgaansgebied kunnen verschillende regels gelden ten aanzien van de openingstijden van een terras en de situering daarvan. Ook de regeling voor winterterrassen kan naar gelang de typering van een gebied verschillen. In gemengde gebieden of voor overlast kwetsbare gebieden kan het nodig zijn dat een ondernemer een terrasexploitatieplan indient met daarin gemaakte afspraken met omwonenden. Al naar gelang de inhoud van een dergelijk terrasexploitatieplan kan een terras wel of niet langer open zijn. Daarnaast wordt niet alleen meer rekening gehouden met de beschikbare ruimte op de openbare weg voor een terras maar ook met omgevingsfactoren als de hoeveelheid woningen in de directe omgeving de omvang van de horecazaak en de akoestische aspecten van het terras.

« Lees minder

Nieuw handhavingsplan

Door de gemeente Amsterdam is een nieuw handhavingsstappenplan opgesteld

Lees meer »

Door de gemeente Amsterdam is een nieuw handhavingsstappenplan opgesteld. De nieuwe handhavingsstrategie maakt effectief optreden tegen overtredingen van de exploitatievergunning, de drank- en horecavergunning en andersoortige overtredingen mogelijk.
Het nieuwe stappenplan is aanzienlijk strenger dan het hiervoor geldende stappenplan handhaving. Het komt – kort gezegd – neer op een “three strikes and you’re out”. Het aantal stappen wordt voor veel overtredingen teruggebracht. In de regel is er nu nog slechts sprake van 3 overtredingen alvorens er overgegaan wordt tot het intrekken van de exploitatievergunning.

« Lees minder

Winterterrassen

Er wordt door de gemeente Amsterdam gewerkt aan het mogelijk maken van winterterrassen in de gehele stad

Lees meer »

Er wordt door de gemeente Amsterdam gewerkt aan het mogelijk maken van winterterrassen in de gehele stad, waar winterterrassen eerst slechts voorbehouden waren aan een deel van de stad.
Net zoals met de reguliere zomerterrassen mogen stadsdelen hierin differentiëren per gebied. In uitgaansgebieden mogen de terrassen langer open zijn dan in woongebieden.
Terrasverwarming zal onder voorwaarden worden toegestaan zij het dat voor het aanbrengen van terrasverwarming aan de gevel een omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning horeca) noodzakelijk zal zijn en dat de gemeente overweegt om door middel van een zogenaamd maatwerkvoorschrift aan een ondernemer op te leggen dat hij een zo milieuvriendelijk vorm van terrasverwarming kiest.

« Lees minder

Staand drinken op terrassen

Jarenlang heeft een discussie gewoed binnen de gemeente Amsterdam over het in de APV neergelegde verbod op staterrassen

Lees meer »

Jarenlang heeft een discussie gewoed binnen de gemeente Amsterdam over het in de APV neergelegde verbod op staterrassen. Volgens de APV mocht uitsluitend aan bezoekers die op het terras zaten consumpties worden verstrekt. Hetgeen feitelijk neerkwam op een verbod op staterrassen.
Naar aanleiding van onder meer een protest van de beweging AI-Amsterdam heeft er een discussie gewoed over de vraag of dit nog langer gerechtvaardigd geacht kon worden.
Naar aanleiding daarvan zal de APV op zeer korte termijn gewijzigd worden met betrekking tot het verbod op staterrassen. Tegenover het schrappen van dit verbod op staterrassen staat het eerder genoemde nieuwe terrassenbeleid “Maatwerk met maten” waarin bepaalde voorwaarden voor terrasexploitatie zijn neergelegd en het mogelijk wordt te differentiëren per gebied. Ook het terrasexploitatieplan waarin afspraken tussen ondernemer en omwonende worden neergelegd is hier een onderdeel van.

« Lees minder

Amsterdam: nieuw horecabeleid

Vorige week heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe horecabeleid dat de burgemeester voorstaat en over nieuw stedelijk beleid voor terrassen, als kaders voor het terrassenbeleid van de stadsdelen.

Lees meer »

De afgelopen jaren is er in de gemeenteraad veel gedebatteerd over nieuw horecabeleid, met verschillende beleidskaders als uitkomst.

In ieder geval zijn momenteel de volgende beleidswijzigingen van kracht:

Uitbreiding verlaatjes
De burgemeester heeft een proef georganiseerd waarbij een uitbreiding plaatsvindt van de huidige vijf dagen regeling van de openingstijden naar twaalf dagen voor nachtzaken in de uitgaansgebieden op het Rembrandplein en het Leidseplein. Dit betekent dat ondernemers in deze gebieden twaalf maal per jaar verlate openingstijden aan mogen vragen. Deze proef loopt al een tijd en is op 28 juni 2016 nog een keer verlengd voor een half jaar, totdat er meer duidelijk zal zijn over het vervolg op deze proef.

Op dit moment geldt dus dat op grond van artikel 3.15 lid 3 van de APV van de gemeente Amsterdam een bepaald aantal horecazaken, met naam en toenaam genoemd in het betreffende besluit, twaalf maal per jaar de mogelijkheid hebben om de openingstijden te verruimen. Deze mogelijkheid geldt echter niet voor nachtzaken binnen het gebied van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Rembrandplein nu deze de mogelijkheid hebben de openingstijden te verruimen middels een andere bonusregeling.

Mogelijk maken 24-uurs locaties
De burgemeester zal gebruik maken van zijn bevoegdheid om voor een aantal nieuwe tijdelijke locaties voor horeca met een multidisciplinaire programmering ruimere openingstijden te vergunnen. De voorwaarden voor het vergunnen van een 24-uurs locatie zijn:

* het horecaconcept moet op cultureel gebied een duidelijke toevoeging zijn aan het bestaande aanbod in het uitgaansleven;
* de locatie ligt buiten de traditionele uitgaansgebieden;
* geen storende bereikbaarheid voor omwonende in de directe omgeving;
* er is een goede parkeergelegenheid en er zijn duidelijke routes naar de locatie, ook goed bereikbaar voor fietsers;
* de locatie ligt in een gebied waar geluid geen overlast veroorzaakt voor omwonende;
* de vergunning voor dergelijke horeca is tijdelijk. Maximaal vijf jaar;
* het aantal te verlenen vergunningen is beperkt tot circa tien;
* de stadsdelen of het collega, voor wat betreft de groot stedelijke gebieden, staan positief tegenover de komst van dergelijke horeca;
* de verlening van tijdelijke exploitatie en gebruiksvergunningen aan horeca-exploitanten dient tot transparante en eerlijke wijze plaats te vinden.

Naar aanleiding van inspraak vanuit bestaande clubs heeft de burgemeester tevens toegezegd dat er hooguit drie vergunningen gereserveerd zullen worden voor dance activiteiten. Voor het afgeven van de vergunningen is een plan van aanpak opgesteld door de burgemeester. Inmiddels zijn er een achttal vergunningen voor 24-uurslocaties aangewezen.

Beëindiging proef latere sluitingstijden alcoholvrije zaken op uitgaanspleinen
De burgemeester is vanwege de aanhoudende overlast en onaanvaardbare druk op de beschikbare politiecapaciteit de pilot van de alcoholvrije zaken in stadsdeel centrum voor de alcoholvrije bedrijven waarbij in afwijking van in de APV aangegeven eindtijd van 04:00 uur op 06:00 uur is bepaald te beëindigen voor de gebieden Leidseplein en Rembrandtplein. De burgemeester zal daartoe een besluit publiceren waarbij de openingstijden voor de alcoholvrije zaken in de uitgaansgebieden per 1 maart 2012 in de weekeinde wordt teruggebracht naar de tijden zoals in de APV voor deze zaken is vastgelegd, te weten 04:00 uur. De overige alcoholvrije zaken in stadsdeel Centrum behouden vooralsnog hun huidige openingstijden. Na een jaar wordt bekeken of zich ongewenste neveneffecten hebben voorgedaan.

Langere vergunningstermijn
De burgemeester zal de APV zo wijzigen dat het mogelijk wordt om bij een aanvraag om verlenging van de exploitatievergunning van een ondernemer bij wie de afgelopen vergunningsperiode geen (terechte) meldingen van overlast of ander overtredingen zijn geconstateerd de nieuwe vergunning voor 5 jaar in plaats van 3 afgegeven kan worden.

Onderscheid goede en slechte horeca in handhaving
De bedoeling is om een onderscheid te maken tussen horeca die veilig, eerlijk en transparant is en horeca die structureel overlast veroorzaakt. Horeca die slecht bekend staat zal intensiever worden gehandhaafd.

Nieuwe kaders terrassenbeleid
De aanleiding voor dit beleid is een wijziging van de APV waardoor het verbod op staand drinken op terrassen wordt opgeheven. De burgemeester heeft parallel daaraan beleid opgesteld waarin – kortheidshalve – is vastgelegd dat bestaande gebieden kunnen worden ingedeeld in woongebieden, gemengde gebieden en horecaconcentratiegebieden.
In delen van de stad die als woongebieden getypeerd zullen worden (en als zodanig aangewezen door het stadsdeel), zullen de terrastijden beperkt worden tot 23:00 uur. In gemengde gebieden kan een sluitingstijd van 01:00 doordeweeks en 02:00 in het weekend worden bereikt, maar in het geval van kwetsbare gebieden alleen als er geen overlast dreigt of er afspraken met omwonenden zijn gemaakt. In de APV zal de mogelijkheid worden gecreëerd een zogenaamd terrasexploitatieplan, waarin afspraken met omwonenden over de exploitatie van het terras zijn opgenomen, verplicht te stellen voor vergunnen van een terras.

Tevens wordt het Stappenplan handhaving voor terrasovertredingen aanzienlijk aangescherpt. In de nieuwe strategie is nog slechts sprake van drie stappen:

1. terugbrengen van de sluitingstijd van het terras met een uur gedurende een week,
2. intrekken van de exploitatievergunning terras voor de duur van een week,
3. terras sluiten voor onbepaalde tijd.

De verjaringstermijn voor overtredingen bedraagt 1 jaar.

Andere opvallende punten uit de Stedelijke kaders voor terrassenbeleid zijn:

• Een terrasexploitatieplan naar aanleiding van een geluidsoverlastklacht kan uitsluitend verplicht worden gesteld als de klacht betrekking heeft op geluid na 23:00. Dit is opvallend, omdat wettelijk gezien het stemgeluid van bezoekers op een onoverdekt en omverwarmd terras niet betrokken mag worden bij de geluidproductie van een horeca-inrichting. De vraag is dan ook wat de juridische legitimatie van een dergelijke verplichting is.
• Ondernemers en omwonenden dienen subjectieve overlast (oftewel overlast die niet is terug te voeren op een overschrijding van een objectieve grens zoals uitwaaiering of overtreding van de sluitingstijd van een terras) gezamenlijk te objectiveren in onderlinge maatwerkafspraken. De APV een grondslag zal een grondslag gaan bieden voor handhaving van deze afspraken. Dit betekent dat er dus voor ondernemers onderling verschillende regels en handhaving kunnen gaan gelden, afhankelijk voor de gevoeligheid van de omwonenden voor subjectieve overlast. Dit leidt tot rechtsongelijkheid.
• Er wordt een nieuw systeem van klachtenregistratie opgezet door de stadsdelen, dat begin 2012 in werking zou moeten treden.

Bedrijven Investeringszones en bonus/malus beleid
Inmiddels is er ook nieuw beleid gemaakt ten aanzien van de uitgaanspleinen Rembrandplein en Leidseplein. Deze pleinen komen, wanneer er wordt overgegaan tot het oprichten van een zogenaamde Bedrijven Investeringszone (BIZ) in aanmerking voor een bonus/malus regeling waarbij bewezen goede ondernemers een bonus kunnen verdienen in de vorm van verruimde openingstijden voor de gehele exploitatie of alleen voor het terras. Voor welke soort bonus ondernemers in aanmerking kunnen komen is afhankelijk van de bestaande exploitatie. Met name avondzaken en nachtzaken kunnen hun openingstijden aanzienlijk verruimen op grond van een bonus.

De verruiming van de openingstijden is wel gekoppeld aan een proef waarbij gewerkt wordt met de inzet van stewards op de pleinen. Het Rembrandplein is al eerste overgegaan tot het succesvol oprichten van een BIZ en daar wordt door verschillende horecazaken ook al gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor een bonusregeling. Wel verdient het opmerking dat de bonus ook weer verloren kan gaan wanneer er handhavend opgetreden wordt tegen de specifieke horecazaak.

Na een eerste mislukte poging is er inmiddels op het Leidseplein ook een BIZ opgericht, maar er is nog geen duidelijk over de toepassing van de bonus/malus regeling op dit plein.

« Lees minder

Updates

De burgemeester van de gemeente Amsterdam heeft begin dit jaar bekend gemaakt dat de oude handhavingstrategieën voor horeca worden geactualiseerd.

In de horeca wordt er niet altijd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belangrijke regelingen (uw eigen bedrijfsreglement) op te

De huurprijsindexering voor commercieel vastgoed kwam voor 2023 volgens de CBS-methode maximaal uit op 14,5%. Afhankelijk van de maand waarin

De regeling die het voor Amsterdamse horecaondernemers mogelijk maakt om hun terras te vergroten vanaf 1 november wordt verlengd tot

Vanaf 29 maart aanstaande is het mogelijk om, met terugwerkende kracht, huurkorting bij de gemeente aan te vragen. Veel huurders

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19: Het is

Raadsvergadering: Verordeningen reclamebelasting 2020, toeristenbelasting 2020, precario belasting 2020 zijn aanvaard.

Raadscommissie AZ: Volgens de burgemeester was het besluit, om horeca vergunningsaanvragen niet meer te publiceren, ambtelijk in 2015 door stadsdelen

Gemeente Amsterdam zet stappen om hotelbranche vergunningplichtig te maken (waardoor integriteitsscreening wordt uitgevoerd)

Contouren Stedelijk Beleidskader Horeca en terrassen is kenbaar gemaakt! Horeca-activiteiten staan centraal en worden gewogen op de impact die zij

Rapport Onderhandse Leningen wordt aan gemeenteraad aangeboden (o.a. aanscherpen vergunningsaanvragen, inclusief indieningsvereisten en minder mogelijkheden om ontbrekende informatie aan te

Blijft op de hoogte

Wilt u niets missen van juridische actualiteiten in de horeca? Neem gratis een abonnement op onze digitale nieuwsbrief! Afmelden kan altijd, op elk moment.