Bouwbesluit (horeca)

Toepasselijk recht

Een horecapand moet sinds de invoering van de Alcoholwet aan bepaalde eisen zoals de oppervlakte-, hoogte- en ventilatie-eis, het aantal toiletten en de minimale vloeroppervlakte voldoen. Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (met daarin specifieke inrichtingseisen voor de horeca) is met de invoering van de Alcoholwet komen te vervallen. Ten aanzien van inrichtingseisen is het Bouwbesluit 2012, samen met de Alcoholwet, nu bepalend. 

Oppervlakte

Een horecabedrijf moet volgens de Alcoholwet uit ten minste één horecalokaliteit (dit is de ruimte waar alcohol geschonken wordt) bestaan van minimaal 35 m2. Als er meerdere horecalokaliteiten zijn in één horecabedrijf, dan mogen de andere lokaliteiten wel kleiner zijn. Deze regel is dan ook niet gewijzigd ten opzichte van de regels uit de oude Drank- en Horecawet. Let op: de gemeente heeft wel de bevoegdheid om een hogere minimale eis te stellen.

Plafondhoogte

In de Alcoholwet staat geen minimale plafondhoogte meer. Daarvoor wordt ook teruggevallen op het Bouwbesluit 2012. In dit besluit is bepaald dat de minimale plafondhoogte voor bestaande bouw 2,1 m is, en voor nieuwbouw is dat 2,6 m. Dat betekent in beginsel dat als een horeca-inrichting een plafondhoogte heeft van 2,1 m of meer (maar minder dan 2,4 m), er wel een alcoholvergunning kan worden aangevraagd. Echter is terughoudendheid geboden ten aanzien van een verbouwing. Als bestaande bouw namelijk door een verbouwing mogelijk ‘nieuwbouw’ wordt, dan geldt op basis van het Bouwbesluit 2012 een plafondhoogte van 2,6 m en dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

Ventilatie

De Drank- en Horecawet stelde strenge(re) eisen aan de ventilatie van de horecalokaliteit. Deze zijn met de invoering van de nieuwe Alcoholwet komen te vervallen; de normen uit het Bouwbesluit zijn vanaf dat moment gaan gelden. Bij nieuwbouw geldt de verplichting dat de luchttoevoer rechtstreeks vanuit buiten moet komen en deze 4dm3/s per persoon bedraagt. Voor bestaande bouw bedraagt dit 2,12 dm3/s per persoon.

Nieuwe (oude) ventilatie-eisen

Het is de bedoeling de oude ventilatieeis uit de Drank- en Horecawet van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte met een mechanische inrichting medio 2024 weer terug te laten komen. Om het Bouwbesluit in lijn te brengen met deze oude normen wordt een ondergrens voor ventilatie opgenomen van ten minste 3,8•10-3 m3/s per m2; dit geldt dan voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Ook dient de afvoer van lucht mechanisch te zijn. Dit gaat gelden voor bijeenkomst-functies met alcoholgebruik. In praktijk betekent dit geen verzwaring voor de horeca met een alcoholwetvergunning.Het is dus raadzaam om deze strengere eis aan te houden bij (ver)bouw.

Toiletruimte

Ook de eisen voor de toiletgelegenheid zijn eenvoudiger geworden. De eis van een apart voorportaal vervalt en ook het gescheiden handen wassen hoeft niet langer. Het uitgangspunt is nog wel dat er minimaal 2 toiletten zijn. Voor nieuwbouw geldt dat je kunt volstaan met 1 toilet als daar maximaal 15 personen op zijn aangewezen en bij bestaande bouw is dat wanneer er maximaal 25 personen op zijn aangewezen. Verder worden er geen eisen meer gesteld aan toiletten met betrekking tot gender. Toiletten kunnen dus ook genderneutraal zijn. 

Bouwbesluit 2012 wordt Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, vervalt het huidige Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, kortweg het Bbl.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving is één van de vier AMvB’s die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Daarnaast zijn er nog: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). 

Het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitoefenen in de fysieke leefomgeving. Het Bbl bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Inhoud van het Bbl

In het Bbl worden (onderdelen van) verschillende regelingen samengevoegd. Het grootste deel van de regels in het Bbl is afkomstig uit het Bouwbesluit 2012, de daarmee samenhangende Regeling Bouwbesluit 2012 en de Woningwet. Daarnaast bevat het Bbl onder meer regels die afkomstig zijn uit:

  • het Besluit energieprestatie gebouwen en de daarmee samenhangende Regeling energieprestatie gebouwen;
  • het Besluit omgevingsrecht;
    enkele voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gebouwinstallaties en andere gebouwgebonden voorzieningen.

Ook de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ wordt in het Bbl opgenomen. Het doel van het samenbrengen van (onderdelen) van verschillende regels in één besluit is de onderlinge samenhang en eenvoudigere vindbaarheid. Daarnaast zijn de begrippen die in de vier AMvB’s gebruikt worden op elkaar afgestemd waardoor ook de vier AMvB’s een samenhangend geheel vormen.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Neem vandaag nog contact met ons op

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.