Evenementen

Bij het organiseren van evenementen kunnen grote belangen op het spel staan. In veel gevallen heeft de aanvrager van een evenementenvergunning ruime tijd onzekerheid over de vraag of aan hem een evenementenvergunning zal worden verleend, en zo ja, of daaraan beperkende voorwaarden zijn gesteld zoals bijvoorbeeld ten aanzien van bezoekersaantallen en/of het toegestane geluidsniveau. 

Meester Advocaten begeleidt organisatoren van evenementen bij het ‘optimaal aanvragen’ van vergunningen en het eventueel ageren tegen de gemeente bij weigering van of beperkingen in de vergunning. 

Enkele tips voor het aanvragen van evenementvergunningen zijn:

  • Vraag altijd zo tijdig mogelijk een vergunning aan;
  • Zorg ervoor dat de gemeente, bij voorkeur schriftelijk, bevestigt dat zij in het bezit is gesteld van alle benodigde stukken en dat daardoor de aanvraag compleet is;
  • Blijf op de hoogte van de stand van zaken rondom de behandeling van de vergunningsaanvraag;
  • In de praktijk blijkt dat de meeste gemeente niet tijdig een beslissing nemen op de vergunningsaanvraag waarbij meestal een beslissingstermijn van 8 weken geldt. Onderneem na het verstrijken van de geldende termijn actie. In veel gevallen kan het verstandig zijn om tenminste een brief te sturen aan de gemeente waarin een termijn van bijvoorbeeld nog 7 dagen wordt gesteld om de vergunning alsnog te verlenen. Na de beslistermijn kan een ingebrekestelling worden verstuurd. Beslist de gemeente niet binnen twee weken, dan worden dwangsommen verbeurd en kan de rechter worden verzocht de gemeente te dwingen een besluit te nemen;
  • Denk ook aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van het moment van aanvragen dan wel van het aanmelden van grootschalige dan wel middelgrote evenementen. Veel gemeenten stellen hiervoor aanvullende eisen;
  • Sta stil bij de vraag wie de vergunning aanvraagt. Organisatoren van dance-evenementen doen er vaak verstandig aan om op eigen naam een evenementenvergunning aan te vragen en niet op die van de verhuurder/beheerder van het complex waar het evenement plaatsvindt. Indien de gemeente beperkende voorwaarden oplegt aan het te houden evenement dan kan op deze wijze de organisator zelf bezwaar aantekenen. Indien de aanvraag niet door de organisator zelf kan of mag worden ingediend, dan is het in ieder geval verstandig om schriftelijk vast te leggen dat bij een eventuele weigering van de vergunning of verlening daarvan onder beperkende voorwaarden de aanvrager zich op voorhand jegens de organisator committeert om hier tegen de nodige actie te ondernemen en de organisator gemachtigd is om in dat geval ook namens de aanvrager bezwaar aan te tekenen c.q. rechtsmaatregelen te treffen. Een dergelijke bepaling kan een hoop discussie voorkomen. Met name ook in situaties waarin het belang van de aanvrager wellicht afwijkt van het belang van de organisator.

Advocaat evenement 

Ook bij een evenement kunnen zich verschillende problemen voordoen, zowel van civiele als bestuursrechtelijke aard. In bestuursrechtelijke gevallen is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Het is echter wel vaak verstandig.

Het komt ook regelmatig voor dat een advocaat uitsluitend ‘op de achtergrond’ adviseert over evenementen zonder dat de wederpartij daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Meester Advocaten beschikt over meerdere advocaten en juristen die ruime ervaring hebben met evenementen. In een aantal gevallen heeft de advocaat/jurist ervaring opgedaan met deze problematiek binnen de gemeentelijke overheid.

 
 

Onze specialisten op dit onderwerp:

Neem vandaag nog contact met ons op