Meester
Advocaten

Amsterdam: onduidelijkheid over toekomst “horecacategorieën”

Recent heeft de gemeente Amsterdam kenbaar gemaakt een nieuw stedelijk beleidskader voor de horeca te willen vaststellen. Tot maart 2014 werden door de stadsdeelraden periodiek horeca- en terrassenbeleidsplannen vastgesteld waarin werd aangegeven welk type horeca zich waar kan vestigen.

De gemeente stelt dat deze beleidskaders op dit moment grotendeels zouden zijn achterhaald en van onvoldoende basis zouden zijn voor de toetsing van de vestiging van (nieuwe) horecabedrijven en nieuwe horecaconcepten.

Daarnaast zouden er, volgens de gemeente Amsterdam, in de stadsdelen verschillen zijn ontstaan in de type aanduidingen voor horecabedrijven en zouden de bestemmingsplancategorieën (horeca I t/m V) en de aanduiding in exploitatievergunningen niet op elkaar zijn afgestemd. De huidige, bekende horecacategorie-indeling luidt als volgt:

Horeca I: fastfood

Horeca II: zaalverhuur, clubs

Horeca III: cafés, bars

Horeca IV: restaurants

Horeca V: hotels

De gemeente noemt de wens om de stad in de toekomst aantrekkelijk, leefbaar en veilig te houden; daarvoor meent zij dat voor de horeca een duidelijke, integrale kaderstelling nodig is, waarbij de nieuwe Omgevingswet – middels het omgevingsplan – dit volgens de gemeente kan gaan bieden.

In dit Omgevingsplan worden nadere regels over activiteiten (denk aan horeca en terrassen) met gevolgen voor de fysieke leefomgeving gesteld. De gemeente zal daarbij nadenken over nieuwe horecacategorieën die aansluiten op de huidige praktijk.

In dit kader heeft de gemeente een klankbordgroep aangesteld waarin onder meer ondernemers deelnemen vanuit verschillende typen horeca en stadsdelen.

De insteek van deze klankbordgroep is om de ondernemers mee te nemen in de opzet en de uitwerking voor het beleidskader. De klankbordgroep is tot op heden overigens pas één keer bij elkaar gekomen.

Uit interne gemeentelijke stukken die recent kenbaar zijn gemaakt blijkt dat in de nieuwe horecacategorie-indeling de specifieke horeca-activiteiten centraal staan. Hierbij wordt overwogen: “alle activiteiten worden gewogen op de impact die zij hebben op de omgeving van het horecabedrijf”. En “totaalscore is classificatie (licht, regulier, middelzwaar, zwaar, bijzonder)”.

Of het bovenstaande met zich meebrengt dat er horecacategorieën geheel zullen verdwijnen is vooralsnog onduidelijk. Bijzonder interessant in dit kader is echter een recent beleidsstuk[1]van het stadsdeel Nieuw-West. Hierin wordt de volgende categorie-indeling weergegeven:

indeling.JPG

Daarbij wordt vermeld dat de categorisering zijn grondslag vindt in ruimtelijk en sociaal relevante aspecten, waaronder de verkeersaantrekkende werking, geluid- en geuroverlast en sociale veiligheid.

Nu in de gemeente Amsterdam exploitatievergunningen op grond van de APV plegen te worden gekoppeld aan een specifieke horecacategorie valt af te vragen wanneer deze eerste categorieën zullen worden vergund. Hoogstwaarschijnlijk zal dit aan de orde zijn nog voordat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt.

Deze ontwikkeling roept de vraag op waarom het stadsdeel Nieuw-West, in afwachting van de uitkomsten van de klankbordgroep en het definitieve stedelijke beleidskader toch al zelfstandig anticipeert op de nieuwe Omgevingswet, althans met een volstrekt nieuwe horecacategorie-indeling komt die tot op heden nog nergens in Amsterdam wordt gehanteerd. Is het de bedoeling dat deze nieuwe horecacategorie-indeling in de toekomst geheel in Amsterdam van toepassing zal zijn? Met name nu de burgemeester het bevoegd gezag is bij het verlenen van exploitatievergunningen kan het natuurlijk niet zo zijn dat de burgemeester in het ene stadsdeel een andere horecacategorie vergunt dan in het andere. Dat zou echter opmerkelijk zijn gezien het feit dat de klankbordgroep nog niet eens inhoudelijk heeft kunnen spreken over de mogelijke nieuwe horeca-categorieën.

Een andere mogelijkheid is dat het stadsdeel Nieuw-West, en dus de burgemeester, slechts voor een korte tijd nieuwe horecacategorieën wenst te introduceren. Dit lijkt echter haaks te staan op de zojuist door de gemeente geuite wens om juist de verschillen in typen aanduidingen voor horecabedrijven in de stad op elkaar af te stemmen. Door de onderhavige beleidsnotitie worden de verschillen alleen maar groter.

De nieuwe horecacategorie-indeling van stadsdeel Nieuw-West kent overigens grote gevolgen voor de praktijk, onder meer in het kader van de discussie over het grensgebied tussen restaurant-fastfood, hotel-zalenverhuur en club-zaalverhuur.

Meester Advocaten houdt de ontwikkelingen op de voet bij!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *