Privacy statement

Meester Advocaten hecht eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Meester Advocaten draagt zorg voor vertrouwelijkheid omtrent de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of welke wij anderszins verkrijgen. In dit Privacy Statement geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan betrokkenen wiens persoonsgegevens Meester Advocaten verwerkt.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Meester Advocaten B.V. (Meester Advocaten) is de verwerkingsverantwoordelijke. Meester Advocaten is gevestigd aan de Foeliestraat 18 te 1011 TM in Amsterdam. U kunt ons telefonisch bereiken op 020-4095555 of per e-mail via info@meesteradvocaten.nl.

Meester Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Meester Advocaten.

 

2. Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Meester Advocaten persoonsgegevens verwerkt, ten behoeve van die dienstverlening. Het betreft persoonsgegevens van:
– cliënten van Meester Advocaten;
– potentiële cliënten met wie Meester Advocaten contact heeft gelegd of wil leggen;
– bezoekers van de websites van Meester Advocaten;
– ontvangers van nieuwsbrieven van Meester Advocaten;
– andere personen die contact opnemen met Meester Advocaten via de website, telefoon of anderszins.

Voornoemde persoonsgegevens verwekt Meester Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

3. Grondslag verwerking
Meester Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, te weten:
– een wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkenen, of;
– gerechtvaardigd belang.

 

4. Delen van persoonsgegeven met derden
Meester Advocaten deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het laten uitvoeren een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Meester Advocaten, zoals een IT-leverancier of het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Meester Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met een derde partij die namens en in opdracht van Meester Advocaten persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Meester Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.


5. Beveiliging persoonsgegevens
Meester Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Meester Advocaten gebruik maakt van de diensten van derden, zal in een verwerkersovereenkomst afspraken worden vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen die die derde in acht dient te nemen.

 

6. Bewaartermijn persoonsgegevens
Meester Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist. Voor een nadere aanduiding per categorie van persoonsgegevens en de daarvoor gestelde bewaartermijn, zij verwezen naar de algemene voorwaarden van Meester Advocaten.

 

7. Gebruik social media
Op de website van Meester Advocaten zijn knoppen (ofwel “buttons” genoemd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden zoals Twitter, Linked-in of Facebook. Meester Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van diensten van derde partijen gebruikt maakt, is het raadzaam eerst de Privacy Statements van die derden door te nemen.

 

8. Recht op inzage correctie en overige vragen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemmingen, kunt u kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Meester Advocaten uw verzoek niet of niet volledig kan uitvoeren. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en de wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan info@meesteradvocaten.nl met in de onderwerp-regel “privacy verzoek” of via het telefoonnummer 020-4095555.

Neem vandaag nog contact met ons op