Meester
Advocaten

Risico’s van het structureel te laat betalen van de huurpenningen

an de huurder (van een horecabedrijfsruimte) mag worden verwacht dat deze tijdig aan diens huurbetalingsverplichting voldoet. Er leeft bij huurders (maar ook bij verhuurders) de gedachte dat het onregelmatig, dus niet altijd tijdig, betalen van de huurpenningen ‘geoorloofd’ is, zolang de huurachterstand maar niet meer dan drie maanden zou bedragen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch denkt daar in een recent arrest anders over, zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:3246.

Wat speelde daar? Een exploitant van een (cocktail-)bar huurde een bedrijfsruimte van een brouwerij en liet een betalingsachterstand in de huurpenningen ontstaan. De gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn bedroeg in 2008 twee dagen, in 2009 zeven dagen en uiteindelijk oplopend tot gemiddeld circa dertig dagen. Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding bedroeg de huurachterstand twee maanden.

Los daarvan zou sprake zijn geweest van een schending van een drankafnamebeding.

Het Hof was van oordeel dat het enkele feit dat stelselmatig en structureel huurpenningen te laat werden betaald, voldoende grondslag vormde om de huurovereenkomst te ontbinden. Een totale huurachterstand van drie maanden was daarvoor niet noodzakelijk.

Het Hof overweegt daarbij dat in beginsel iedere tekortkoming in de nakoming van de huurverplichtingen de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De bewuste ontbinding was in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Verder is van belang dat zelfs indien de huurachterstand geheel zou zijn voldaan ten tijde van de zitting, dit geen afbreuk zou doen aan het feit dat er in de periode daarvoor de huurder tekort is geschoten in zijn verplichtingen, dus wanpresteerde en daardoor nog steeds ontbinding van de huurovereenkomst zou kunnen plaatsvinden.

Hoewel valt af te vragen of het arrest identiek had geluid indien er geen discussie zou hebben gespeeld omtrent de eventuele schending van de drankafnameverplichting levert dit arrest (weer) een voorbeeld op van de risico’s die huurders nemen indien zij stelselmatig de huurpenningen te laat voldoen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *