Meester
Advocaten

Amsterdam: wijzigingen sluiting- en heropeningsbeleid burgemeester

In de commissievergadering AZ van 27 februari a.s. zal het nieuwe sluiting- en heropeningsbeleid van de burgemeester worden besproken. Eerder stond dit onderwerp (louter) “ter kennisname” geagendeerd in een gemeenteraadsvergadering.

De burgemeester van Amsterdam kondigt het nieuwe beleid aan als “een uitwerking van de bestendige bestuurspraktijk die de afgelopen jaren is ontwikkeld”. Er kan echter worden getwijfeld of dit het geval is.
Uitgangspunt in het nieuwe beleid is dat wordt gesloten “voor onbepaalde tijd”. De burgemeester brengt dit sympathiek: Zij stelt dat een “methodiek” waarbij op voorhand wordt aangegeven hoelang een inrichting gesloten blijft het risico met zich meebrengt dat de sluiting een onevenredig zware maatregel wordt.

Tevens zou dit de mogelijkheid bieden om maatwerk toe te passen. Feit is echter dat de burgemeester standaard sluit voor “onbepaalde tijd” en dan ook in beginsel de maximale sluitingstijd oplegt. Wanneer maatwerk wordt toegepast blijft daarbij in het midden. In het verleden werd de sluiting voor onbepaalde tijd door de burgemeester ook wel gelegitimeerd door te stellen dat er na sluiting een “verzoek tot heropening” kan worden ingediend. Na de vondst van enkele handgranaten (onder meer in de kwestie Suzy Wong) heeft de burgemeester eind 2018 besloten dat op een dergelijk “verzoek tot heropening” na 4 weken zou worden beslist. Een dergelijk “beoordelingsmoment” na een termijn van vier weken lijkt echter niet terug te keren in het nieuwe beleid!

Het “oude” sluiting- en heropeningsbeleid van de burgemeester van Amsterdam kende overigens al de nodige kritiek. Met name werd door horeca ondernemers van gesloten panden geklaagd over de willekeur bij sluiting en heropening en een gebrek aan rechtsbescherming. Deze willekeur leek te worden veroorzaakt doordat de burgemeester in het ene geval wel tot sluiting overging, maar in het andere geval niet. Het laatste onder de noemer van zogenaamd “maatwerk”.

Lang niet altijd bleek de burgemeester in staat om voldoende helder uit te leggen waarom in het ene geval juist tot sluiting werd overgegaan en in het andere niet. Zo waren er bijvoorbeeld situaties waarin granaten ontploften waarbij wel tot sluiting werd overgegaan en vergelijkbare situaties waarbij niet tot sluiteing werd overgegaan. Met name de “bijkomende omstandigheden” die naar het oordeel van de burgemeester de doorslag gaven lijken soms flinterdun. Het nieuwe beleid biedt op dit punt geen verbetering.

Door het “beoordelingsmoment” na vier weken uit het beleid te schrappen, lijkt de rechtsbescherming van de (horeca)ondernemer nog verder te zijn verslechterd. Als het ware lijkt daarmee de klok te worden teruggedraaid naar de periode van vóór de kwestie Suzy Wong, zij het dat het nieuwe beleid nog wel spreekt over de “mogelijkheid tot maatwerk”.

Het nieuwe beleid lijkt de burgemeester (nog) meer armslag te willen geven en ook nog meer ruimte tot willekeur te bieden. Stel nu dat sprake is van een sluiting en direct daarna een verzoek tot heropening wordt ingediend. Onder het oude beleid had de ondernemer in ieder geval nog de “zekerheid” dat na vier weken het voorval opnieuw door de burgemeester zal worden beoordeeld.

Onder het nieuwe beleid zou de burgemeester zich echter op het standpunt kunnen stellen dat zij op dat moment nog niet verplicht is om dergelijke beoordeling te geven en bijvoorbeeld aan te geven dat zij nog in afwachting is van de resultaten van nader politieonderzoek.

Doordat de mogelijk tot het bieden van “maatwerk” in het beleid is opgenomen, lijkt de burgemeester wel iets meer ruimte te hebben om horecabedrijven relatief sneller te heropenen zonder dat sprake is van een geslaagd beroep het gelijkheidsbeginsel door andere ondernemers die gesloten zijn.

Tenslotte ontbreekt in het concept-beleid aandacht aan enkele belangrijke onderwerpen zoals de op de burgemeester rustende plicht om te allen tijde te beoordelen of de openbare orde de voortduring van de sluiting nog rechtvaardigt.

Vooralsnog wordt het nieuwe beleid omschreven als “versie 1.0” waarop dus wellicht nog wijzigingen worden doorgevoerd. Definitieve vaststelling en publicatie dient nog te volgen.

Mocht uw (horeca)bedrijf geconfronteerd worden met een sluiting voor onbepaalde tijd op last van de burgemeester, of hebt u andere vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten bestuursrecht.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *