Vuurwerk

De wet- en regelgeving rondom de opslag en verkoop van (consumenten)vuurwerk is divers en complex. Ook na de inwerkingtreding van het Vuurwerkbesluit ervaren veel bestuursorganen, zowel provincies als gemeenten, nog immer veel problemen met de interpretatie en toepassing van deze regelgeving. Hier kunt u de hulp gebruiken van een ervaren advocaat. Vuurwerk en alles wat daarbij komt kijken is een expertise die Meester Advocaten in huis heeft.

Zowel de besluitvorming ten aanzien van de opslag van (consumenten)vuurwerk als de vuurwerkverkooppunten vragen de nodige juridische zorgvuldigheid. Deze zorgvuldigheid mag van een bestuursorgaan worden verwacht, zodat de betrokken partijen (onder andere het bestuursorgaan zelf, de brandweer, de vergunningsaanvrager, de omwonenden e.d.) weten waaraan zij toe zijn.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Besluitvorming opslag vuurwerk

Om tot een zorgvuldige besluitvorming en toepassing van de wet- en regelgeving over te gaan is kennis en inzicht vereist in zowel de regelgeving als de technische aspecten van vuurwerk. Bij veel bestuursorganen ontbreekt deze kennis geheel dan wel gedeeltelijk. Een advocaat gespecialiseerd op het gebied van vuurwerk, als een van Meester Advocaten, biedt hierbij aan bestuursorganen ondersteuning, onder andere bij het opstellen van beleid, de screening van bestaande vergunningen, het eventueel intrekken daarvan en het voeren van procedures (onder andere wijziging/intrekking milieuvergunning en toepassing bestuursdwang).

Problemen in de praktijk

In de praktijk blijken bestuursorganen met tal van problemen te worden geconfronteerd, waaronder onder meer de navolgende:

  • Onduidelijkheid over huidige wet- en regelgeving/interpretatie problematiek;
  • Weinig ervaring wegens het ontbreken van vergelijkingsmateriaal, waardoor de problematische gevallen niet voortvarend kunnen worden aangepakt;
  • Het gemis aan concrete specifieke technische kennis bij de Afdeling Milieu of de Milieudienst;
  • Het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van het Ruimtelijk Ordeningsrecht;
  • Het gemis aan inzicht over de vraag in hoeverre de plaatselijke verkooppunten aan alle wet- en regelgeving voldoen;
  • De vraag hoe te handelen indien een vuurwerkverkooppunt niet voldoet aan de wet- en regelgeving;
  • De vraag in hoeverre het gemeenten vrijstaat om naast het Activiteitenbesluit nog eigen beleid te voeren c.q. beleids- of beoordelingsvrijheid resteert.

Quick Scan

Met name ten behoeve van gemeenten heeft Meester Advocaten een product ontwikkeld waarin wordt beoordeeld in hoeverre de binnen de gemeente aanwezige vuurwerkverkooppunten en/of opslagplaatsen aan de wet- en regelgeving voldoen. Middels een zogenaamde ‘Vuurwerk Quick Scan’ wordt per locatie bezien in hoeverre deze voldoet aan de wet- en regelgeving en in hoeverre aanvullende eisen dienen c.q. kunnen worden gesteld. Naar keuze van de gemeente kan ook worden afgesproken dat slechts één of enkele vuurwerkverkooppunten worden gescreend.

Meester Advocaten brengt op grond van haar bevindingen een rapportage uit, waarin uiteraard tevens de technische aspecten zijn verwoord. Meester Advocaten werkt hierbij samen met een gerenommeerde veiligheidsadviseur.

Uit publicaties van het Ministerie van VROM blijkt dat de overgrote meerderheid van vuurwerkverkooppunten nog steeds niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Vuurwerkbesluit. Dit brengt een extra noodzaak voor bestuursorganen met zich mee om een deugdelijke screening te verrichten.

Hulp van Advocaat vuurwerk 
Het kan verstandig zijn om bij problemen rondom vuurwerk, bijvoorbeeld ten aanzien van vergunningverlening, vervoer of handhaving een advocaat gespecialiseerd op het gebied van vuurwerk in te schakelen.

Het komt ook regelmatig voor dat een advocaat voor vergunninghouders of omwonenden dan wel de gemeente ‘op de achtergrond’ adviseert over vuurwerkregelgeving en handhaving zonder dat de wederpartij daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Ook komt het voor dat er bij een gemeente behoefte bestaat om een ‘quick scan’ uit te voeren naar de vraag in hoeverre één of meerdere vuurwerkverkooppunten dan wel vuurwerkopslagpunten voldoen aan de regelgeving.

Ook in strafrechtelijke procedures met betrekking tot vuurwerk kan een beroep worden gedaan op Meester Advocaten. Zo is Meester Advocaten van 2003 tot heden in dit kader betrokken geweest bij diverse spraakmakende procedures op dit gebied.

Meester Advocaten beschikt over meerdere advocaten en juristen die ruim ervaring hebben met vuurwerkregelgeving.

Neem vandaag nog contact met ons op