Milieuvergunning horecabedrijf

Alle horecabedrijven vallen onder de milieuwetgeving. De meeste horecabedrijven hoeven echter geen milieuvergunning aan te vragen, maar kunnen volstaan met een kennisgeving (meldingsplicht). Bij het oprichten of wijzigen van een horecabedrijf dient dus in verreweg de meeste gevallen een melding bij de gemeente te worden gedaan, met informatie over onder andere de bereiding van eten, afvalwater en geluid.

 

Horecabedrijven dienen echter wel aan milieunormen te voldoen. Deze normen zijn voor alle niet vergunningplichtige horecabedrijven opgenomen in het zogenaamde ‘Activiteitenbesluit’ (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer). Het Activiteitenbesluit vervangt elf besluiten met algemene milieuregels voor, onder andere, horeca-inrichtingen en het Besluit opslaan in ondergrondse tanks.

 

In de nieuwe systematiek vallen alle Wet milieubeheer bedrijven onder de algemene regels uit het Activiteitenbesluit, tenzij ze zijn uitgezonderd. De lijst uitzonderingen, waarvoor nog wel steeds de verplichting bestaat over een milieuvergunning (tegenwoordig: omgevingsvergunning) te beschikken, is opgenomen op bijlage 1 van het Activiteitenbesluit. Met de inwerkingtreding van het activiteitenbesluit zijn er nog slechts een heel beperkt aantal horecazaken die dienen te beschikken over een omgevingsvergunning voor het milieu.

 

Met name van belang zijn de algemene regels op het gebied van de geluidsoverlast en afvoer van afvalwater, oliën en vetten (m.n. de plaatsing van een vetafscheider).

Onze specialisten op dit onderwerp:

Maatwerkvoorschrift

In een groot aantal gevallen dient een horecaonderneming een akoestisch onderzoek te laten verrichten naar de geluidproductie van de inrichting. In het kader van de milieuwetgeving en de akoestische normen die daarin zijn opgenomen heeft de gemeente een aantal mogelijkheden om eventuele (geluid)overlast te beperken. Dit kan door het opleggen van zogenaamde ‘maatwerkvoorschrift’, zoals de vaststelling van een maximum geluidsniveau binnen en het verplicht verzegelen van de aanwezige geluidinstallatie op dit niveau en het verplicht gesloten houden van ramen en deuren. Tegen het opleggen van een maatwerkvoorschrift kunt u een bezwaarschrift indienen. Een maatwerkvoorschrift is pandgebonden en vervalt dan ook niet met – bijvoorbeeld – de verkoop van de zaak. Ook een nieuwe exploitant is dan ook in beginsel gehouden aan een dergelijk maatwerkvoorschrift. Wel kan een nieuw geluidrapport, al dan niet na het treffen van isolerende maatregelen, aanleiding geven voor het wijzigen of laten vervallen van de maatwerkvoorschrift.

Bijna nooit heeft een horeca-ondernemer een milieuvergunning nodig; in nagenoeg alle gevallen kan een melding volstaan. Mocht toch een milieuvergunning vereist zijn, dan zijn hierover geen leges verschuldigd.

Omgevingsvergunning


Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort: Wabo) van kracht geworden, die de omgevingsvergunning invoert. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu die in de plaats komt van 25 bestaande vergunningen, waaronder de milieuvergunning.

Nadere informatie over de Wabo treft u hier.

De verplichte meldingen op grond van het Activiteitenbesluit moet –als de activiteiten waarvoor een melding moeten worden gedaan samenlopen met de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd– tegelijkertijd met de aanvraag van een omgevingsvergunning worden gedaan. Indien dus bijvoorbeeld een nieuw horecabedrijf wordt geopend waarbij verbouwd wordt of dat in een monumentaal pand gevestigd is en waarbij aanpassingen aan dat monument nodig zijn, dan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd en tegelijk een melding op grond van het Activiteitenbesluit worden gedaan.

 

Per 1 januari 2024 zal deze regelgeving wijzigen in verband met de invoering van de Omgevingswet.

Neem vandaag nog contact met ons op