Omgevingsvergunning horeca

Als u uw horecabedrijf gaat verbouwen dient u in de regel te beschikken over een omgevingsvergunning voor bouwen. Voor het verbouwen, vernieuwen, aanpassen, wijzigen of uitbreiden van een bouwwerk is in beginsel een vergunning nodig. Uitzonderingen op de verplichting een vergunning te hebben voor (ver)bouwen zijn bouwen ter uitvoering van een gemeentelijke aanschrijving, ten behoeve van gewoon onderhoud, of indien er sprake is van een van de wettelijke uitzonderingsgevallen. Deze uitzonderingsgevallen zijn neergelegd in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht. Een voorbeeld is het inpandig wijzigen van de indeling zonder daarbij de constructie, (sub)brandcompartimentering, bebouwd oppervlakte en bouwvolume te wijzigen of het – mits wordt voldaan aan bepaalde criteria en het niet plaatsvindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht – plaatsen van een dakkapel of zonwering.

Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen
Een omgevingsvergunning voor bouwen kan digitaal aangevraagd worden via www.omgevingsloketonline.nl. Ook kan een aanvraag opengesteld worden voor overleg met de gemeente om eerst na te gaan of zich mogelijkerwijs problemen voordoen met betrekking tot het voorgenomen bouwplan, bijvoorbeeld in het kader van het bestemmingsplan.

De vergunning mag – indien de aanvraag in overeenstemming is met het bestemmingsplan – slechts geweigerd worden op grond van een beperkt aantal gronden: strijd met de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening, strijd met de redelijke eis van welstand of – indien het gaat om een monument – het ontbreken van de benodigde monumentenvergunning. Doen deze weigeringsgronden zich niet voor en is er geen sprake van strijd met het bestemmingsplan, dan moet de vergunning verleend worden.

Indien de voorgenomen bouwactiviteiten of het beoogde gebruik in strijd is met het bestemmingsplan dient vrijstelling op het bestemmingsplan te worden verzocht. In dergelijke situaties is het verstandig om hierover uitvoerig vooroverleg met de gemeente te voeren en een deskundige, zoals een advocaat in bouwrecht, in te schakelen.

Wordt de aangevraagde omgevingsvergunning voor bouwen geweigerd, dan kan daar bezwaar tegen aangetekend worden. Om uw bezwaar tegen deze weigering kenbaar te maken kunt u een bezwaarschrift indienen, indien deze omgevingsvergunning via de reguliere procedure is geweigerd. Is de omgevingsvergunning voor het bouwen geweigerd in het kader van de uitgebreide procedure, dan dient u een zienswijze tegen de concept weigering van de vergunning in te dienen om uw bezwaren kenbaar te maken, waarna beroep bij de rechtbank open staat.

Indien niet binnen de termijn van acht weken een beslissing wordt genomen op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen is deze van rechtswege verleend, mits deze niet is verleend met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, hetgeen het geval zou zijn als sprake is van strijd met het bestemmingsplan die niet door één van de lichtere manieren zoals opgenomen in artikel 2.12 van de Wabo opgelost kan worden.

Aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen zijn relatief hoge legeskosten verbonden, die zijn gebaseerd op een percentage van de bouwkosten.

Per 1 januari 2024 zal dit stelsel wijzigen door de invoering van de Omgevingswet.

 

Advocaat omgevingsvergunning voor het bouwen (bouwvergunning)
Het is niet verplicht om bij problemen rondom een dergelijke vergunning een advocaat in te schakelen. Wel is het vaak verstandig.

Het komt ook regelmatig voor dat een advocaat uitsluitend ‘op de achtergrond’ adviseert over de vergunning zonder dat het bestuursorgaan daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Meester Advocaten beschikt over meerdere advocaten en juristen die gespecialiseerd zijn in de problematiek rondom de bouwvergunning. In veel gevallen heeft de jurist/advocaat ervaring opgedaan binnen de (gemeentelijke) overheid, en kan deze u uitstekend bijstaan bij een bezwaar tegen een (geweigerde) bouwvergunning.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Ga altijd na in hoeverre toekomstige
bouwactiviteiten of gewijzigd gebruik
bouwvergunningsplichtig zijn.

Ga in dergelijke gevallen altijd na in
hoeverre het bestemmingsplan de
voorgenomen wijzigingen toestaat.

Ga ook na of sprake is van een monument
en/of beschermd stadsgezicht.
Dit kan consequenties hebben.

Schat bij de aanvraag bouwvergunning
de bouwkosten niet (veel) te
hoog in, in verband met de hieraan
gerelateerde leges.

Neem vandaag nog contact met ons op